f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. YT Tw. Be.

【沉悶偵探社】#1 – 麻雀點嚟?

《沉悶偵探社》,是「悶傳媒」悶電視首個專題式節目。由世界上第一對針對沉悶嘅偵探主理,專門跟蹤悶題材、發掘悶秘密、偵破悶迷題。簡單地說,假設你對我們的悶專題很感興趣,但天生對文字抗拒,或有讀寫障礙,《沉悶偵探社》會是你的恩物。

第一集,我們研究一個大家對它的玩法必定認識,但對它的源流必定陌生的題材:

國粹 – 麻雀。

麻雀雖小,但細節可以講到天光都講唔完。

我們抽絲剝繭,左㨂右㨂,只精選最最最有趣的麻雀冷知識,多番剪接後,片長大約等於四圈麻雀(快四、冇冧莊、冇站長):43 分鐘。

43 分鐘,儍的嗎?

沒錯。叫得悶傳媒,第一次出影像節目,我知道唔悶你地唔會收貨。

咁點解悶都要睇?

因為或許你會對以下的問題,感到有一點好奇:

麻雀係邊個發明出嚟嘅?
點解要叫「筒、索、萬」?
舊時麻雀嘅番子,並非「東南西北中發白」,咁究竟係乜嘢?
麻雀源流,點解同挪亞方舟有關?
你知唔知,美國 20 年代有一首「麻雀之歌」?
末代皇帝溥儀嘅御用麻雀,你見過未?

仲有大量你肯定冇見過嘅特別版麻將,將由兩位悶偵探為你逐一講解。

若果你自問喜歡打麻雀,我們想唔到任何理由,點解你唔花 43 分鐘睇曬成條片(除非你急住打多個快四)。

You don't have permission to register